NAT 发表于 2012-2-18 10:02:14

贴吧人员勋章申请

RT,虽然是刚登记的,也申请试试,希望批准。

疯不狂 发表于 2012-2-18 18:11:12

请提供在贴吧的ID,谢谢

NAT 发表于 2012-2-18 18:57:15

本帖最后由 9750GII 于 2012-2-19 12:01 编辑

ID=曾泓皓

NAT 发表于 2012-2-19 13:23:26

被无视了么?j_0009.gif

疯不狂 发表于 2012-2-19 13:29:58

话说贴吧已经不支持搜索会员了,找起来特麻烦……
准备想过办法解决…………

NAT 发表于 2012-2-19 13:36:02

可以啊:http://tieba.baidu.com/f/search/adv?kw=fx-es%28ms%29

疯不狂 发表于 2012-2-19 13:41:34

我在贴吧开个验证贴吧,勋章批准了。

NAT 发表于 2012-2-19 14:11:48

Thank you.
页: [1]
查看完整版本: 贴吧人员勋章申请