Xiaoyjz 发表于 2011-3-30 20:00:47

9750GII的程序是放在哪里的?

本帖最后由 Xiaoyjz 于 2011-3-30 20:05 编辑

看了产品对比发现这货居然只有内存没闪存?那程序放里面岂不是关了机就挂了

---------------------------------------------------------------------------
更新:
莫非这机子有板载闪存只不过得升级成9860GII才有?

zhj 发表于 2011-3-30 20:04:39

有的,被屏蔽了而已

yzhang37 发表于 2011-4-2 11:59:39

机器的Main Memory放在闪存卡中的一个零时位置与两个内部备份位置处

ttxzb 发表于 2011-4-4 20:30:18

G1M程序是放在Main Memory中的,不用担心会丢。
页: [1]
查看完整版本: 9750GII的程序是放在哪里的?