2014136629@qq.c 发表于 2018-7-27 07:53:34

基于39gs改装的40gs(可看坏苹果的版本)

成色完好 从到手改装完只使用过一次
包邮价 不议价 只走闲鱼 qq联系


补充内容 (2018-8-2 16:29):
咸鱼链接https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=574782462786&ut_sk=1.WnxqQOK/q0YDADBQ0UrhUNPE_12431167_1533198084193.Copy.detail.574782462786.54564642&forceFlush=1

2014136629@qq.c 发表于 2018-8-2 16:32:21

之前的链接发错了是这个https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=574528748988&ut_sk=1.WnxqQOK/q0YDADBQ0UrhUNPE_12431167_1533198084193.Copy.detail.574528748988.54564642&forceFlush=1

2014136629@qq.c 发表于 2018-8-2 16:33:38

闲鱼链接

2014136629@qq.c 发表于 2018-8-2 16:34:09

闲鱼购买链接https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/app-basic/item.html?itemid=574782462786&ut_sk=1.WnxqQOK/q0YDADBQ0UrhUNPE_12431167_1533198084193.Copy.detail.574782462786.54564642&forceFlush=1
页: [1]
查看完整版本: 基于39gs改装的40gs(可看坏苹果的版本)