[Boeing 617] 发表于 2009-12-29 21:21:40

用户组又改了么?

我成了Slim了

bruce55 发表于 2009-12-29 22:41:45

我……看不到

朔雪X忆 发表于 2009-12-30 11:52:20

我……看不到
bruce55 发表于 2009-12-29 22:41 http://www.cncalc.org/images/common/back.gif
Me too

chsi 发表于 2009-12-30 21:39:55

用户组做了一定调整,原9860GII改为CP330,剩下的管理组顺次往上移动。
普通用户积分头衔又增加了一档。

疯不狂 发表于 2009-12-30 21:42:51

那fx-9750GⅡ作为优秀用户的用户组吧~~

chsi 发表于 2009-12-30 21:43:03

硬改的失败品             -999999999
fx-82ES                   0   
fx-82ES PLUS         50      
fx-500ES               101      
fx-95ES PLUS         151            
fx-991ES               201               
fx-991ESPLUS      501
fx-3950P               1001               
fx-50F PLUS            2001               
fx-5800P               5001               
fx-7400G   PLUS      9001

chsi 发表于 2009-12-30 21:48:08

9750GII暂定为特殊用户组

zhs490770 发表于 2009-12-31 19:36:33

OK有点复杂
页: [1]
查看完整版本: 用户组又改了么?